Zondag, 24 januari 2021

Doelstelling van de NVST

Het profiel van de vereniging
Doel van de vereniging
Kenmerken van de vereniging
Organisatievorm
Bestuur en commissies

Het profiel van de vereniging


De Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam:
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

Doel van de vereniging

  1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
  5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.

Kenmerken

  1. De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. Deze screening betreft naast de specialisatie ook de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
  2. Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
  3. De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel.

Organisatievorm


De vereniging kent twee soorten leden:

a. Therapeuten met de A+ status.

Deze therapeuten voldoen aan alle door de vereniging gestelde eisen op het gebied van opleiding en beroepshouding.

b. Therapeuten met de A status.

Deze therapeuten voldoen aan alle door de vereniging te stellen eisen op het gebied van de therapie-specifieke opleiding en beroepshouding, maar hebben geen MBK geaccrediteerde opleiding volgens de PLATO-normen.

Bestuur en commissies


Het bestuur van de NVST wordt gevormd door een door de Algemene Leden Vergadering gekozen bestuur.

Het algemene beleid wordt door het bestuur bepaald.

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het bestuur.

Minimaal één keer per jaar organiseert het bestuur een Algemene Leden Vergadering.

Toetsingsprocedure nieuwe leden


Indien een therapeut voldoet aan de door de NVST gehanteerde toelatingseisen, vindt er voor definitieve toelating een toetsing plaats van het aspirant-lid. Deze toetsing wordt gedaan door 2 leden uit het bestuur. De toetsers hebben een opleiding tot visiteur gevolgd bij de overkoepelende organisatie RBCZ. 

Het aspirant-lid heeft voorafgaand aan de toetsing een vragenlijst ingevuld. Mede aan de hand van de vragenlijst vindt de inhoudelijke toetsing plaats in de praktijk van het aspirant-lid. De toetsers bepalen of het aspirant-lid en zijn/haar praktijk voldoen aan de eisen die de NVST stelt aan haar leden.
Na de toetsing wordt er een verslag gemaakt.

Visitatie


Ieder lid van de NVST krijgt eenmaal per 5 jaar een visitatiebezoek. De uitvoering van de visitatie bij de NVST is uitbesteed aan een gecertificeerde organisatie. De NVST selecteert de leden die gevisiteerd moeten worden en geeft deze door aan de externe organisatie. 

Een visitatie houdt in dat er een gesprek plaats vindt tussen de externe visiteur en de therapeut. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken naar praktijkvoering, therapeutische vorming, facturering, administratie en rapportage. Verder wordt er gekeken of de praktijkruimte voldoet aan de gestelde veiligheidsnormen. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt, deze gaat zowel naar de therapeut als de NVST.

Aan de hand van het verslag wordt bepaald of er een vervolg nodig is.


Scholing


Alle leden zijn verplicht om 180 uur in 5 jaar bij te scholen. Dit dienen extern geaccrediteerde of door de NVST erkende scholingen te zijn.

A+ leden dienen verplicht jaarlijks 2 dagdelen aan MBK bij te scholen om aan de eisen te voldoen (deze worden meegeteld in de 180 uur berekening).
Deze verplichte nascholing MBK geldt niet voor degenen die BIG-geregistreerd zijn, zij dienen voor de BIG-registratie scholing te volgen.

De NVST is niet gebonden aan enig opleidingsinstituut. 

Opleidingsfunctionaris

De NVST heeft een opleidingsfunctionaris die alle zaken omtrent opleidingen coördineert. 

PR-functionaris

De taak van de PR-functionaris is het zichtbaar maken van de NVST naar derden.


Zorgverzekeringen

De portefeuille Zorgverzekeringen wordt behartigd door een bestuurslid.