Vrijdag, 17 augustus 2018

Doelstelling van de NVST

Het profiel van de vereniging
Doel van de vereniging
Kenmerken van de vereniging
Organisatievorm
Bestuur en commissies

Het profiel van de vereniging


De Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten is in 1987 opgericht om de met het beroep samenhangende belangen van bonafide shiatsu-therapeuten en hun cliënten te behartigen.

Door allerlei oorzaken werd het in 1998 en 1999 duidelijk dat beleidsterreinen die door overkoepelende organisaties werden beheerd, in de toekomst beter door de NVST zelf konden worden behartigd.

Hiervoor was schaalvergroting zeer wenselijk.

In 1999 heeft daarom de Algemene Leden Vergadering van de vereniging het besluit genomen om de Nederlandse Vereniging van Shiatsu Therapeuten om te vormen tot een algemene vereniging voor lichaamsgerichte therapie met als naam:
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten.

Doel van de vereniging

  1. Het bevorderen van de acceptatie van de therapievormen die door leden van de vereniging worden uitgeoefend.
  2. Het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  3. Het bewaken van de kwaliteit van lichaamsgerichte therapie in Nederland.
  4. Het behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten.
  5. Het bevorderen van samenwerking tussen bij de NVST aangesloten therapeuten en de reguliere zorg.

Kenmerken

  1. De vereniging bestaat uit een groep vakbekwame therapeuten die door de eigen organisatie zijn gescreend. Deze screening betreft naast de specialisatie met name de kennis van de anatomie, de fysiologie en de pathologie van de mens.
  2. Aanname van therapeuten volgens vooraf opgestelde objectieve toetsingscriteria.
  3. De toetsing van de uitoefening van het beroep aan het beroepsprofiel.

Organisatievorm


De vereniging kent twee soorten leden:

a. Therapeuten met de A-MBK status.

Deze therapeuten voldoen aan alle door de vereniging in het toelatingsreglement te stellen eisen op het gebied van opleiding en beroepshouding.

b. Therapeuten met de A status.

Deze therapeuten voldoen aan alle door de vereniging te stellen eisen op het gebied van de therapie-specifieke opleiding en beroepshouding, maar hebben geen MBK geaccrerditeerde opleiding volgens de PLATO-normen.

De vereniging zorgt zelf voor bijscholingsmodules om de kwaliteit te bewaken.

Daarnaast heeft de vereniging donateurs. Deze personen hebben affiniteit met de vereniging en haar doelstelling. Zij betalen een vaste jaarlijkse donatie en hebben geen recht de algemene leden vergaderingen bij te wonen, noch de door de NVST georganiseerde scholing te volgen.

Binnen de vereniging bestaan associaties van leden, sectoren genoemd, die eenzelfde therapie beoefenen. Voorbeelden daarvan kunnen zijn: Shiatsu Namikoshi , Shiatsu, Bowen, Voetreflexologie en Massagetherapie. Deze associaties hebben geen rechtspersoonlijkheid.

Bestuur en commissies


Het bestuur van de NVST wordt gevormd door een door de Algemene Leden Vergadering gekozen Hoofdbestuur.

Het algemene beleid en het beleid ten aanzien van het niveau van de toetsbare medische kennis wordt door het Hoofdbestuur bepaald.

Het beleid ten aanzien van de therapie-specifieke kennis wordt door het Hoofdbestuur aan de respectievelijke sectoren gedelegeerd.

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van het Hoofdbestuur.

Twee keer per jaar organiseert het Hoofdbestuur een Algemene Leden Vergadering.

Toelatingscommissie


De toelatingscommissie is belast met het toetsen van kandidaatleden op hun medische basiskennis, vakinhoudelijke kennis (therapiespecifiek) en therapeutische vaardigheden.

De commissie bestaat uit tenminste twee personen waarvan tenminste één uit een relevant sectorbestuur en één uit het Hoofdbestuur. Deze commissie formuleert een voordracht die positief dan wel negatief kan zijn. Op grond van deze voordracht besluit het Hoofdbestuur wel of niet tot toelating van het kandidaat lid.

Visitatiecommissie


De visitatiecommissie is belast met het bewaken van de kwaliteit van de praktijkvoering van de individuele leden. Door middel van vragenlijsten en bezoeken aan de praktijk van de therapeut, vormt de commissie zich een oordeel over de praktijkvoering en deelt haar oordeel mee aan de therapeut en aan het Hoofdbestuur.

Scholing


Het Hoofdbestuur van de vereniging is belast met de bijscholing van die leden die nog niet kunnen aantonen op het gebied van de toetsbare medische kennis aan de gestelde eisen te voldoen. De NVST is niet gebonden aan enig opleidingsinstituut.

Nascholingscomissie


Deze commissie is belast met de controle op en registratie van de verplichte nascholing. Iedere NVST-therapeut is verplicht per jaar 36 uur op niveau na te scholen.

PR-commissie


Nu voorheen uitbestede beleidsgebieden weer tot het takenpakket van de NVST zijn gaan behoren, zal de vereniging in voorkomende gevallen duidelijk naar buiten treden om voorlichting te geven en om de NVST-therapeuten bij de zorgverzekeraars en een breed publiek onder de aandacht brengen.