Maandag, 10 augustus 2020

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Nascholingen en Opleidingen NVST

1. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van:
• de aanmelding via website, www.nvst.nl;
• de aanmelding via email, administratie@nvst.nl

2. De NVST behoudt zich het recht voor een aanmelding tot inschrijving niet te accepteren wanneer een cursus voor de betreffende deelnemer als “niet geschikt” wordt geacht.

3. Na aanmelding wordt een bevestiging van de inschrijving opgestuurd. Enkele weken voor aanvang van de nascholing/opleiding volgt een definitieve uitnodiging.

4. De NVST is gerechtigd de nascholing/opleiding te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de docent(en) en scholingsruimte. Hiervan wordt men voor aanvang van de nascholing/opleiding op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan heeft men het recht om zonder kosten, mits binnen 24 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.

5. Indien men een inschrijving wil annuleren geldt de volgende regeling:
• bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de nascholing/opleiding worden geen cursuskosten
in rekening gebracht;
• bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de nascholing/opleiding zijn wij genoodzaakt de volledige cursuskosten in
rekening te brengen;
• een plaatsvervanger mag te allen tijde gestuurd worden, mits tot 24 uur voor aanvang
van een nascholing/opleiding hiervan melding is gemaakt;
• indien men na aanvang van een nascholing/opleiding de deelname geheel of ten dele stopt,
heeft men geen recht op enige terugbetaling van de scholingskosten.
Annulering dient altijd schriftelijk per brief of e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of e-maildatum.

6. De NVST behoudt zich het recht voor om in het scholingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

7. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Alle kosten ontstaan door tekortkomingen in de voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Men is niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de NVST scholingsmateriaal op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Emmeloord, 01 januari 2014.