Woensdag, 03 maart 2021

Aanmeldingsprocedure

Algemeen


De NVST streeft naar kwaliteit.

De NVST is een beroepsvereniging die als taak heeft de belangen van de bij haar aangesloten therapeuten te behartigen.

Daarom kunnen therapeuten met niet door de NVST geaccrediteerde opleidingen of therapeuten die bij andere verenigingen om gegronde redenen afgewezen zijn, geen lid worden van de NVST.

De NVST erkent een aantal zogenoemde therapiespecifieke opleidingen. Met een diploma van zo'n opleiding erkent de NVST uw kennis en kunde als Somatherapeut en kunt u in principe lid worden.

Het is gebleken dat de theoretische bagage die sommige opleidingen meegeven vaak niet aan de eisen voldoet die de NVST stelt. De eindtermen van Plato en door CPION geaccrediteerde medische basiskennis opleidingen geven voldoende draagvlak voor de door de NVST gestelde kwaliteitseisen op het gebied van de medische basiskennis. Klik hier om te zien met welke opleidingen u vrijstellingen voor een of meer van deze modules krijgt.


Hoe gaat u te werk als u zich bij de NVST wilt aansluiten?


  • U kunt een mail sturen naar administratie@nvst.nl met daarin uw NAW gegevens. U krijgt dan een informatiepakket toegezonden met daarin informatie voor het aanvragen van het aanmeldingspakket.
  • Als u lid wilt worden, maakt u het bedrag voor het aanmeldingspakket (klik hier voor de prijs) over op bankrekening NL47INGB 0005710146 ten name van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten te Grou onder vermelding van: “Aanmeldingspakket”, uw persoonsnaam (dus geen praktijknaam), adresgegevens en mailadres. 
  • Het bedrag van de aanmelding is eenmalig en staat los van de overige kosten.                           
  • U krijgt dan het aanmeldingsformulier plus de statuten, beroepsprofiel, beroepscode, huishoudelijk reglement, klacht- en tuchtreglement en de richtlijnen praktijkvoering toegezonden.
  • Wij vragen van u een verklaring omtrent het gedrag, welke u bij uw eigen gemeente kunt aanvragen, waaruit blijkt dat er voor wat betreft uw praktijkvoering geen gedrag bekend is dat een reden kan zijn om u als lid van de NVST te weigeren. Het aanvraagformulier zit bij uw informatiepakket, zodat u ruim de tijd heeft om deze verklaring aan te vragen. Er zijn kosten verbonden aan deze verklaring. Deze kunnen per gemeente verschillen. Stel u - om teleurstellingen te voorkomen - van te voren op de hoogte van deze kosten. Zij komen volledig voor uw rekening.
  • Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldingsformulier en de vereiste bescheiden besluit het bestuur of u voldoet aan de toelatingseisen van de NVST.
  • Er wordt vervolgens een afspraak met u gemaakt door de toelatingscommissie om u te bezoeken in uw eigen praktijk.


Beroepsprofiel


Iedere therapeut dient ten aanzien van de praktijkvoering te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in het beroepsprofiel en het reglement praktijkvoering.